ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

บทที่ 3 การคูณ การหาร

บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ

บทที่ 5 เวลา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทที่ 1 เศษส่วน

บทที่ 2 ทศนิยม

บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

บทที่ 2 เศษส่วน

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน

บทที่ 5 แบบรูป

ครูผู้สอน

นายกิตตินันท์ มงคล (ครูต้น)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน