บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 
เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6

แนะนำรายวิชา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่  3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน  ง 3.1  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา

       รายวิชา  ง22203  เทคโนโลยีสารสนเทศ2                        ประเภท  รายวิชาเพิ่มเติม

       กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

         จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                               เวลา  40  ชั่วโมง

     ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

            ฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมมีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม 

           มาตรฐาน  ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคุณธรรม 

           ตัวชี้วัด  มาตรฐาน  ง 3.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4           

           รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด


ผลการเรียนรู้รายวิชา

    1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก

         2.  สามารถอธิบายหลักการทำงาน  ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 ได้

         3.  สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในToolboxPhotoshop และประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได้

         4.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเลเยอร์ (layer) ได้

         5.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการตัดต่อและปรับแต่งภาพได้

         6.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการปรับขนาดและรูปทรงได้

         7.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือในการสร้างข้อความได้

         8.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการวาดภาพระบายสีภาพได้

         9.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือในการรีทัชภาพได้

         10. สามารถประยุกต์ใช้ Photoshop CS6 ออกแบบ สร้างผลงาน ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์